instagram twitter tbb logo
Menüyü Görüntüle

Yönerge

Kabul Tarihi :Y.K./04.03.2022/2022-484

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
ÇEVRE VE KENT HUKUK KOMİSYONU
YÖNERGESİ

I. BÖLÜM
Genel Hükümler

Madde 1: Amaç
Anayasa’nın 56. Maddesinde yer alan, herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğu; çevreyi geliştirmenin, çevre sağlığını korumanın ve çevre kirlenmesini önlemenin Devletin ve vatandaşların ödevi olduğu,
2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 3. maddesinde yer alan başta idare, meslek odaları, birlikler ve sivil toplum kuruluşları olmak üzere herkes, çevrenin korunması ve kirliliğin önlenmesi ile görevli olduğu hükümleri gereğince;
Sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını savunmak ve korumak, bu kavrama işlerlik kazandırmak ve geliştirmek amacıyla, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 110/17 fıkrası uyarınca TBB'nin görevleri arasında sayılan "Hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak ve korumak" yükümlülüğünü dikkate alarak;
Çevre, iklim krizi, kent, kültürel ve doğal varlıklarının korunması alanlarında ulusal ve ulusal üstü hukuk ekseninde kamusal hak ve yükümlülüklerin tanınması, korunması, uygulanması, geliştirilmesi açılarından mesleki, kuramsal, uygulamaya yönelik araştırma ve çalışmalar yapmak Komisyonun amacını oluşturur.

Madde 2: Dayanak ve Kapsam
Türkiye Barolar Birliği Çalışma ve Danışma Kurulları Temel Yönergesi ile bu yönergede düzenlenen esaslar çerçevesinde faaliyet göstermek üzere "Türkiye Barolar Birliği Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu" kurulmuştur. Bu yönerge, Çevre ve Kent Hukuk Komisyonu’nun çalışma içerikleri ile usullerinin temel esaslarını düzenler.

Madde 3: Tanımlar
Bu yönergede;

 1. TBB                                      : Türkiye Barolar Birliği’ni,
 2. Başkan                               : TBB Başkanı’nı,
 3. Yönetim                             : TBB Yönetim Kurulu’nu
 4. Koordinatör Üye               : Merkez faaliyetleri ile ilgili iletişim ve iş birliğini sağlayan görevli TBB Yönetim Kurulu Üyesi’ni,
 5. Komisyon Üyeleri             : Mümkün olduğunca Türkiye’nin coğrafi bölgeleri esas alınarak, Barolardan yapılan bildirimler ile uzmanlıkları nedeniyle komisyonda yer alması TBB Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılan avukatları,
 6. Yürütme Kurulu                : TBB Yönetim Kurulu tarafından atanan, en az yedi en fazla on beş üyeden oluşan, sözcü ve sekreteri içinden seçilen yürütme organını,
 7. Sözcü                                    : Yürütme Kurulu’nun kendi içerisinden seçeceği, komisyonun iç-dış ilişkilerinde yönetim ve temsilini, eşgüdümünü, bilimsel, kamuoyunu aydınlatıcı iş ve eylemlerini yürüten avukatı,
 8. Sekreter                               : Yürütme Kurulu’nun kendi içerisinden seçeceği, komisyonun toplantı, karar düzenlemeleri, yazışmaları yürüten avukatı,
 9. Çalışma Grubu  : Gerektiğinde komisyonun isteği ile oluşturulacak, özel uzmanlık alanlarına yönelik çalışma yapacak çalışma birimini tanımlar.

Madde 4 : Komisyonun Görevleri
Komisyon, birinci maddede belirtilen amaçlarına ulaşmak için, Yönetim’in karar ve onayı ile aşağıdaki çalışma, etkinlikleri yürütür:

 1. Ulusal ve uluslararası alanda seminer, konferans, toplantı, kurultay, çalıştay, kamuoyu oluşturma, ödül verme, araştırma-geliştirme çalışmaları yapmak ve bunlara benzer etkinlikleri düzenlemek,
 2. Küresel planda çevre, iklim krizi, kent, kültürel ve doğal varlıkların korunması alanındaki faaliyetleri izleyerek raporlar hazırlamak,
 3. Çalışma alanıyla ilgili konularda kuramsal veya uygulamaya yönelik süreli, süresiz her türlü yayını yapmak,
 4. Çalışma alanıyla ilgili konularda ulusal ve uluslararası alanda tüm kişi, kurum ile kuruluşlarla ilişkiler kurmak, geliştirmek ve işbirliği yapmak,
 5. Çalışma alanıyla ilgili arşiv, kütüphane ve benzeri diğer düzenlemeleri yapmak,
 6. Çalışma alanıyla ilgili kamusal hakları savunmak ve korumak için uzman avukatların yetişmesini sağlamak amacıyla meslek içi eğitimler düzenlemek, yürütmek ve bu alanda çalışmak isteyen avukatlara danışmanlık hizmeti vermek,
 7. Toplumun çevre hakları alanında bilgisini ve duyarlığını geliştirmeye yönelik eğitim projeleri üretmek, uygulamak,
 8. Uluslararası ve ulusal  çevre hakları düzenlemelerinde benimsendiği şekilde, çevre haklarına, kente, kültürel ve doğal varlıklarına karşı gerçekleşecek ya da gerçekleşen her türlü ihlal karşısında ulusal ve uluslararası idare, yargı mercilerine başvurmak ve hak aramak,
 9. Türkiye gündemindeki çevre hakkı ihlalleri, çevreye karşı suçlar ile kentte karşı işlenen suçlara dair davaları gözlemci sıfatıyla izlemek,
 10. Amacı ile ilgili gördüğü kuramsal veya uygulamaya yönelik diğer her türlü etkinlik ve çalışmalarda bulunmak,
 11. Ulusal ve küresel düzeyde meydana gelen çevre hakları ihlalleri konusunda Yönetim’e rapor sunmak,
 12. İklim krizi, çevre ve kent, kültürel ve doğal varlıkları koruma hukuku alanlarında ülkemizdeki yasama, yargı, yürütme organlarının, meslek odalarının, sivil toplum örgütlerinin çalışmalarından komisyonca karar verilenleri takip etmek, incelemek ve varılacak sonuçları Yönetim’e sunmak,
 13. Amacı ile ilgili ihtiyaç duyulan alanda uzmanlardan profesyonel hizmet almak,
 14. Baroların Çevre ve Kent Hukuku Komisyonları ile iletişim kurarak, dayanışma ve ortaklaşa çalışmalarını sağlamak,
 15. Yönetim’in komisyonun çalışma alanı ile sınırlı olmak üzere vereceği görevleri yapmak,
 16. Yönetim’e komisyonun çalışmalarına dair rapor sunmaktır.

II. BÖLÜM
Komisyonun Yapılanması

Madde 5 : Koordinatör Üye
Yönetim, kendi içerisinden bir üyeyi Koordinatör Üye olarak görevlendirir. Koordinatör Üye, komisyon ve yürütme kurulu toplantılarına katılır.  
Koordinatör Üye, komisyondan gelen talep ve raporları, TBB Genel Sekreterine resmi yolla (elektronik belge yönetim sistemi ile) kendi görüşünü de açıkça belirterek iletir. TBB Genel Sekreteri, gelen yazıyı konusuna göre, karar alınmak üzere Başkan’a, Başkanlık Divanı’na veya Yönetim’e sunar. Alınan kararların icrasına ilişkin yazılarda, TBB Genel Sekreteri ilgili idari personele gerekli talimatları verir. 
Komisyon, Yönetim’in onayı, Koordinatör Üyenin katılımı ile çalışma alanlarında basın bildirisi yayınlayabilir, basın toplantısı düzenleyebilir. Basın bildirisi, Yürütme Kurulu adına Başkan’ın imzası ile yayınlanır.

Madde 6: Komisyon Üyeleri
Komisyon üyeleri, yönergedeki amaçlar doğrultusunda, çevre ve kent hukuku alanında toplumsal hakların tanınması, korunması, uygulanması ve geliştirilmesi amacıyla mesleki araştırma, uygulama ve çalışmalarıyla öne çıkmış meslek mensupları arasından olmak kaydıyla, barolar tarafından önerilen ve Koordinatör Üye tarafından uygun bulunan adaylar arasından mümkün olduğunca coğrafi bölgeler ile alanın özellik ve ihtiyaçları da dikkate alınarak yetecek sayıda Yönetim kararı ile seçilir.
Koordinatör Üye’nin önerisi ve Yönetim’in kabulü ile üye sayısı artırılıp azaltılabilir.  
Komisyon üyelerinin görev süresi, kendisini atayan Yönetim’in çalışma süresi ile sınırlıdır. Önceki komisyon üyelerinin görevi yeni Yönetim tarafından yeni komisyon oluşturuluncaya kadar devam eder.
Komisyon çalışmaları için gerek duyulması halinde sürekli ya da geçici olarak avukatlar dışında da yeteri sayıda kişiden danışmanlık alınabilir. Danışmanlar görüş bildirebilirler, ancak kararlara katılamazlar. Sürekli ya da geçici olarak danışmanların toplantıya katılması Yürütme Kurulu kararına bağlıdır.
Komisyon üyeliği, yürütme kurulu üyeliği, sözcü veya sekreterlik görevlerinin herhangi bir nedenle süre dolmadan boşalması halinde, yeni seçilen üye, sözcü ve sekreter öncekinin görev süresini tamamlar.   

Madde 7: Yürütme Kurulu
Komisyonun amaçları ve görevlerinin gerçekleştirilmesi için komisyon üyeleri arasından belirlenecek en az yedi en fazla onbeş kişiden oluşan ve çalışmaları yürütüp yönlendirecek Yürütme Kurulu Yönetim tarafından atanır.
Yürütme Kurulu’nun görev süresi iki yıldır. Süre sonunda aynı üyeler aynı usulle tekrar görevlendirilebilir.

Madde 8: Sözcü ve Sekreter
Yürütme Kurulu, ilk toplantısında kendi üyeleri içerisinden, alanda çalışmaları ve etkinlikleri olan kişiler arasından bir sözcü ve bir sekreter üyeyi belirleyerek Yönetim’in onayına sunar. 
Sözcü ve sekreterinin görev süreleri birer yıldır. Süre sonunda aynı üyeler aynı usulle tekrar görevlendirilebilir.
Sözcünün görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Yürütme Kurulu toplantılarını yönetir,
 2. Koordinatör Üyenin özel olarak görevlendirilmediği durumlarda, Başkan’ın yazılı görevlendirmesi ile ilgili kurumlar önünde TBB’yi temsil etmek,
 3. Komisyonun amacının gerekli kıldığı etkinlik ve çalışmaların programlanmasını ve yürütülmesini sağlamak,
 4. Belirlenen sürelerde ve her durumda takvim yılı sonunda, Komisyonun geçmiş yıla ilişkin etkinlik raporunu Yönetim’e sunmak,
 5. Komisyon çalışmasına karar verilen bölgelerdeki baroların yönetimleri ile koordinasyonu sağlamak,
 6. Yönetim tarafından uygun görülmesi halinde Komisyonun çalışma alanı ile ilgili konularda Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Türk Tabipleri Birliği ve diğer meslek oda birlikleri ile ortak çalışmalarda koordinasyonu sağlamak, verilecek diğer görevleri yapmaktır.

Sekreterin görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Komisyon üyelerinin görüşülmesini istediği gündem maddelerine ek olarak Komisyon Sözcüsünün görüşülmesini istediği gündem maddelerini birleştirerek toplantı gündemini hazırlamak, toplantı gündemini toplantı öncesi üyelere iletmek, uzaktan erişimli toplantılara üyelerin erişimi için gerekli koordinasyon ve düzenlemeyi sağlamak,
 2. Komisyon toplantılarına katılmasına karar verilen meslek mensupları ile danışman ve program katılımcıları ile koordinasyonu sağlamak,
 3. Komisyon kararlarını yazılı hale getirerek üyelere ve sözcüye iletmek, uzaktan erişimli toplantı kayıtlarını tutmak, komisyon üyelerinin toplantı ve faaliyetlere katılımı ve devam durumlarını takip etmek, 
 4. Komisyonun yazı işlerini yönetmek ve komisyonun kararlarının uygulanmasını izleyerek sonuçlarını rapor haline getirmekle görevlidir.

Madde 9: Toplantı Yöntemi

 1. Komisyon çalışmaları, merkezi toplantılar, bölgesel toplantılar, uzaktan erişimli toplantılar olmak üzere üç biçimde yürütülür. Olağanüstü bir durum olmadıkça Komisyon altı ayda bir, Yürütme Kurulu üç ayda bir olağan toplantılarını yapar. Komisyon ve Yürütme Kurulu, Yönetim’in isteği ve Koordinatör Üye’nin çağrısı ile her zaman olağanüstü toplanabilir.
 2. Sözcü, hem Yürütme Kurulu’nun, hem de Komisyon’un olağan ve olağanüstü toplantı çağrılarının yapılmasında, Koordinatör Üye’ye teklifte bulunur. Koordinatör Üye’nin oluru ve Yönetim kararıyla toplantı yeri ve tarihi belirlenir.  
 3. Merkezi toplantılar, Komisyon ve/veya Yürütme Kurulu üyelerinin tamamının Ankara’da TBB Merkez binasında yüz yüze katılımları ile yapılacak toplantılardır.
 4. Komisyon ve Yürütme Kurulu toplantıları gündemli yapılır. Katılımcıların gündem önerileri toplantı tarihinden en geç bir hafta önce Sekretere iletilir. Toplantılarda gündemde belirtilen konular dışında görüşme yapılmaması esastır. Ancak Koordinatör Üye’nin uygun görmesi halinde gündem dışında kalan konular gündeme alınarak görüşülebilir.
 5. Toplantılar üye sayısının yarısının hazır bulunmasıyla yapılır. Toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile karar alınır. Komisyon ve Yürütme Kurulu kararları, Koordinatör Üye, Sözcü ve Sekreter tarafından imzalanarak, Koordinatör Üye aracılığıyla Yönetim’e iletilir.
 6. Bölge Toplantıları, Yürütme Kurulu her hangi bir bölgede yaşanan çevre ve sağlıklı yaşama hakkı ihlalini takip etmek üzere dayanışma, danışma-inceleme, hukuki yardımda bulunma, yargı pratiklerini iletme vb. amaçlarla ihlalin bulunduğu baro bölgesinde bölge toplantıları yapılmasını Koordinatör Üye aracılığıyla Yönetim’e önerebilir. Bu toplantılara, ihlale ilişkin konunun uzmanı komisyon üyesi avukatlar ile Sözcü ya da Sekreterin katılımı gözetilir. Bölge toplantılarına katılacak komisyon üyesi avukatlar, toplantı yer ve zamanı ile gündemi Yürütme Kurulu önerisi Koordinatör Üye tarafından belirlenir.
 7. Bölge toplantılarına o bölgede bulunan baroların Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu üyelerinin ve komisyonun amacı doğrultusunda toplumsal ve gönüllü çalışmalar yürüten bölge avukatlarının katılımı sağlanır. Ancak komisyon üyesi olmayan avukatlar, kararlara katılamazlar.
 8. Bölge toplantılarına katılacak komisyon üyelerinin ulaşım, konaklama ve iaşe giderleri TBB tarafından karşılanır. Komisyon üyesi olmayan avukatların bölge toplantılarına katılımı için gerekli giderler ilgili Barolar, olmadığı takdirde katılımları önem arz ediyorsa TBB tarafından karşılanır.
 9. Bölge toplantıları sonrası hazırlanacak rapor, gecikmeksizin toplantıya katılan Sözcü veya Sekreter tarafından Koordinatör Üye’ye Yönetim’e bildirilmek üzere sunulur. Toplantı içeriği ve sonuçları bakımından diğer Komisyon üyelerine elektronik postayla bildirilir. Gerekiyorsa Komisyon kararına dönüştürülmek üzere uzaktan erişimli toplantı yapılarak karar oluşturulabilir. Sekreter tarafından kayıtlar üzerinden üretilen Yürütme Kurulu ya da Komisyon kararları Sözcü ve Sekreter tarafından imzalanarak Yönetim’e aktarılmak üzere Koordinatör Üye’ye iletilir.
 10. Uzaktan Erişimli Toplantılar; Yürütme Kurulu ve Komisyon toplantıları fiili birlikteliğin gerekmediği hallerde uzaktan erişimle yapılabilir. Toplantıların uzaktan erişimle yapılıp yapılmamasına ve sıklığına Sözcünün önerisiyle Koordinatör Üye karar verir. Bu toplantılara erişime ilişkin teknik düzenleme Yönetim tarafından yapılır ve toplantılar kayıt altına alınır.
 11. Komisyon üyelerinin bireysel çalışmaları, Komisyonun ve Yönetimin kararları çerçevesinde; rapor hazırlamak, uzman ve eğitmen olarak katkı sunmak, davalarda gözlemci olarak bulunmak, dava hazırlamak ve davaları vekil sıfatıyla üstlenip takip etmek, konferans seminer, çalıştay vb. çalışmaları organize etmek gibi bireysel çalışmaları bu kapsamdadır.
 12. Komisyonun ortak çalışmaları, Komisyon tarafından aksi yönde bir karar alınmadıkça Baroların Çevre ve Kent Hukuku Komisyonlarının üyelerine ve Komisyonun amacı doğrultusunda toplumsal ve gönüllü çalışmalar yürüten tüm avukatlara açıktır. Komisyonun ortak çalışmasına katılan komisyon üyesi olmayan avukatlar müzakerelerde bulunma ve oy kullanma hakkına sahip değildir.
 13. Toplantıya katılamayacak Komisyon ve Yürütme Kurulu üyesi, mazeretini Sekretere gerekçesi ile bildirir. Mazeretli veya mazeretsiz olarak Komisyonun iki yıl içindeki olağan ve olağanüstü toplantılarının 2/3’ne katılmayan üyenin üyeliğinin devam edip etmeyeceği, Koordinatör Üye’nin, bu üyenin durumu ve toplantılara katılmamasının çalışmalar üzerindeki etkisi hakkında vereceği bilgi ışığında Yönetim tarafından kararlaştırılır. Bir yılda üç toplantıya mazeretsiz katılmayan Yürütme Kurulu üyesi, Yönetim’e bildirilir. Bu kişinin üyeliğinin düşürülmesi hususu, Koordinatör Üye tarafından Yönetim’e sunulur. Koordinatör Üye, bu üyenin durumu ve toplantılara katılmamasının çalışmalar üzerindeki etkisi hakkında Yönetim’i bilgilendirir. Yönetim, bu açıklamaları dikkate alarak üyeliğin devamına veya sonlandırılmasına karar verebilir.
 14. Toplantı yeter sayısı görevlendirilmiş üye sayısının yarıdan bir fazlasıdır. Kararlar, toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.  Toplantıda alınan kararlar Sekreter tarafından yazılır ve toplantıya katılan tüm üyeler tarafından imzalanır. Aykırı oy kullanan üyeler istedikleri takdirde aykırılık kaydını kararın sonuna yazdırabilirler.

III. BÖLÜM
Çalışma Grupları- Uzman- Eğitmen ve Vekil Katkıları

Madde 10:Çalışma Grupları ve Oluşumu
                Çevre, iklim krizi, kent, kültürel ve doğal varlıklarının korunması hukuku alanlarından bir ya da bir kaçında özel olarak uzmanlaşmış, yargılama pratikleri geliştirmiş üyelerden oluşmak üzere çalışma grupları oluşturulabilir.
Çalışma gruplarının oluşturulacağı çalışma alan ve konuları ile grupların üye sayıları Komisyon tarafından belirlenir.
Çalışma gruplarına katılacak üyeler Komisyon tarafından belirlenir. Bir üye birden çok çalışma grubunda yer alabilir.

Madde 11: Uzman ve Eğitmen Katkıları
                Komisyon faaliyetleri, eğitim çalışmaları sırasında özel ve teknik bilgiye ihtiyaç duyulması halinde konunun uzmanlarından yararlanabilir. Hangi konu ve kapsamda uzman katkısının talep edileceğine komisyon tarafından karar verilerek Yönetimin onayına sunulur.
Uzmanlardan konferans, seminer ya da uygulama pratiklerinin aktarılması şeklinde sözel katkılar talep edilebileceği gibi çalışma alanına ilişkin olarak özel rapor ve benzeri yazılı katkılarda alınabilir.
Komisyonun görevleri arasında sayılan, Komisyonun amacı kapsamında meslek içi eğitim etkinliklerinde eğitmenlik ve avukatlara danışmanlık yapma görevi konunun uzmanı Komisyon üyesi avukatlar tarafından yerine getirileceği gibi komisyon üyesi avukatların bilgi, zaman ve uygulama pratikleri yönlerinden yeterli olmadığı konularda Komisyon üyeleri dışından eğitmen desteği alınır.

Madde 12:Komisyon Üyelerinin Bireysel Çalışmaları;
Yürütme Kurulu kararı ile komisyon üyelerinden bir ya da birden fazla üyeye;  rapor hazırlama, uzman veya eğitmen olarak katkı sunma, yargılamaların herhangi bir aşamasında gözlemci olarak bulunma, dava hazırlama ve davaları vekil sıfatıyla üstlenip takip etme, Komisyonun çalışma alanı ile ilgili suç duyurusu, idari başvuru vb. hazırlamak, yasa ve düzenleyici işlemler hakkında görüş bildirmek, konferans seminer çalıştay vb. çalışmalarda görev almak ya da bu çalışmaları organize etmek vb. gibi görev ve işler Komisyon üyelerinin bireysel çalışmalarından sayılmakla birlikte komisyon çalışmaları kapsamındadır. Bireysel çalışmalar, çalışmayı yapanların adı anılarak komisyon kararına dönüştürülerek Yönetim’e sunulur.

Madde 13 :Vekil ve Gözlemci Katkıları
Yönergenin 4. Maddesinde sayılan görevlerin ve özellikle, ( h ) bendindeki görevleri Koordinatör Üye’nin teklifi üzerine Yönetim’in vereceği yetki/karara dayanılarak Komisyon üyesi, konunun uzmanı avukatlar tarafından yerine getirilebilir. Bu durumda Yönetim’in vekili sıfatıyla hukuki yardımı üstlenecek avukatların bu hizmeti komisyon faaliyetleri kapsamında olup ücretsiz dava alma olarak kabul edilerek ilgili avukat tarafından Avukatlık Kanunu’nun 164/4. maddesinin 2. cümlesi gereğince ilgili bağlı olduğu baroya bildirimde bulunulacaktır.
Komisyonun yargı mercilerine başvurma ve hak arama görevleri Komisyon üyesi avukatların teknik ve hukuki katkısı ile TBB’nin Hukuk Müşavirliği bünyesindeki avukatlar tarafından da yerine getirilebilir. Bu halde TBB Hukuk Müşavirliği bünyesindeki avukatlarca yargılamanın her aşamasına ilişkin gelişmeler, yargılamaya ilişkin belge ve tutanaklar Komisyon sekretaryasına iletilir.
Yönergenin 4/i. maddesinde sayılan görevi, Koordinatör Üye’nin önerisiyle Yönetim tarafından verilecek izleme kararı ve yetkisine istinaden Sözcü ve/veya Sekreter ile görevli komisyon üyesi avukatlar tarafından yerine getirilir.

 

IV. BÖLÜM
Diğer Hükümler

Madde 14: TBB Nezdindeki Diğer Merkez, Komisyon ve Kurullarla Ortak Çalışma
Birden fazla merkez, komisyon ve kurulların görev alanına giren konularda, durumun veya sorunun tespiti ve çözümlerin geliştirilmesi amacı ile Yönetim tarafından ilgili merkez, komisyon ve kurullardan da üye alınarak yönetim kurulu üyelerinin koordinasyonunda çalışma grupları kurulabilir.
Çalışma grubunun koordinatörlüğünü yapan TBB Yönetim Kurulu Üyesi; çalışmalar hakkında düzenli olarak Yönetim’i bilgilendirir ve ilgili merkez, komisyon ve kurulların Koordinatör Üyeleri ile irtibatlı olarak çalışmalarını yürütür.

Madde 15: Komisyon Çalışmalarında İletişim ve Teknik Hizmetler
Komisyon çalışmalarında iletişim, komisyon üyelerinin sekretere bildirecekleri adres, telefon numaraları ve diğer iletişim kanallarıyla çevrimiçi olarak sağlanır. Komisyon üyeleri adres ve telefon değişikliğini bildirmedikçe daha önce bildirdiği adreslere ulaşan bilgilere vakıf olduğu kabul edilir.
Komisyon üyelerinin kendi aralarında bilgi alışverişlerini sağlamak üzere çevrimiçi haberleşme grupları kurulur. Uzaktan erişimli toplantılar ve çevrimiçi haberleşme konularında teknik destek ve yardımlar yönetimce sağlanır.
Komisyon çalışmaları TBB’nin internet sitesinde yer alan komisyon sayfasında kamuoyuna duyurulur.

Madde 16: Giderler
Komisyon ve Yürütme Kurulu’nun bu yönerge çerçevesinde belirlenmiş ve onaylanmış giderleri, TBB’nin ilgili bütçesinin ilgili gider faslından karşılanır.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler
Madde 17-  Yönetim’in 09.11.2018 gün ve 2018/1327 (Gen.Sek.Sunuşu) sayılı kararı ile kabul edilmiş olan TBB Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
Madde 18:

 1. Bu Yönerge, 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun 110. maddesi gereğince, TBB Yönetim Kurulu’nun kabul kararı tarihinde, TBB web sitesinde yayımlanarak yürürlüğe girer.
 2. Bu yönergede yer almayan hususlarda TBB Çalışma ve Danışma Kurulları Temel Yönergesi uygulanır.

Yürütme

Madde 19: Bu Yönerge hükümleri, TBB Yönetim Kurulu ve Komisyon Yürütme Kurulu ve tarafından yürütülür.