facebook facebook facebook
Menüyü Görüntüle

YÖNERGE

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
ÇEVRE VE KENT HUKUKU KOMİSYON  YÖNERGESİ

I. Bölüm
Genel Hükümler
Kuruluş
Madde 1         : 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 110/17 fıkrası uyarınca TBB'nin görevleri arasında sayılan "Hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak ve korumak" görev ve yükümlülüğü çerçevesinde faaliyet yürütmek üzere TBB Başkanlığına bağlı ve Türkiye Barolar Birliği Çalışma ve Danışma Kurulları Temel Yönergesi ile işbu Yönerge'de düzenlenen esaslar çerçevesinde çalışmak üzere TBB Çevre ve Kent Komisyonu kurulmuştur.
Amaç
Madde 2         : Komisyon, çevre, tarihi ve kültürel değerlerin korunması ile kent hukuku ve imar uygulamaları gibi üstün kamu yararını ilgilendiren konularda faaliyette bulunmanın hukukun üstünlüğünü savunma ve koruma işlevininin doğrudan aracı olduğunu, sağlıklı ve doğal bir çevrede yaşamanın temel bir insan hakkı olduğu gerçeğini kabul ederek; ülke doğal yaşamının unsurlarını oluşturan toprak, hava, su kaynakları, orman ve denizlerin korunması, iklim değişikliği, temiz enerji, doğal tarım ve dengeli bir kent yaşamı uygulamaları konusunda ulusal düzeyde etkin, uygulanabilir, sürdürülebilir ve ekolojik yaşamı destekleyen bir hukukun ve bilimsel bilgi birikiminin oluşturulması için çalışmayı amaçlar.
Faaliyetler
Madde 3         : Komisyon, sayılan amaçlara ulaşabilmek için aşağıda belirtilen çalışma ve faaliyetleri, TBB Yönetim Kurulu karar ve onayını alarak, yürütür;

  1. Çevre ve kent hakkının geliştirilmesi, toplumsal yaşamın bütün aşamalarında dikkate alınacak bir düzeyde etkinliğe ulaşması konusunda çalışma ve faaliyetler yürütmek,
  2. Çevre ve kent hakkının ulusal düzeyde etkin bir şekilde korunmasına yönelik olarak Barolar ve diğer kişi/kurumlar tarafından talep edilen konu ve projelerle ilgili raporlar düzenlemek, gerekli olduğunda bilimsel raporlar hazırlanması konusunda çalışmalar yapmak,
  3. Çevre ve kent hakkını ihlal eden, Türkiye çapında uygulanacak düzenleme, karar ve işlemler ile TBB Yönetim Kurulu kararı ile belirlenecek projelere karşı idari başvuru ve dava yollarına başvuru yapmak,
  4. Çevre ve kent hukuku alanında çalışma yapmak isteyen avukat ve stajyer avukatlara yönelik, üniversitelerle işbirliği içerisinde meslek içi/mesleki eğitim ve etkinlikler düzenlemek,
  5. Çevre ve kent hukukuna yönelik ulusal ve uluslararası düzeyde yuvarlak masa, çalıştay, seminer, konferans, toplantı ve benzeri etkinlikler düzenlemek,
  6. Çevre ve kent hukuku konusunda süreli ve süresiz yayın faaliyetlerini, TBB Yayın birimi ile eşgüdüm içerisinde yapmak,
  7. Çevre ve kent hak/hukuku ile ilgili arşiv, kütüphane, müze, bilgi merkezi ve benzeri tesisleri kurmak,
  8. Çevre ve kent hukuku alanında yaşanan gelişme ve ihlaller konusunda TBB Yönetim Kurulu'na rapor sunmak,
  9. TBB ve baroların faaliyet ve işlemlerinde çevre duyarlılığının geliştirilmesi konusunda TBB  Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunmak,
  10. Çevre ve kent hukukunun dinamik ve değişken yapısı gözetilerek, amaca yönelik diğer, gerekli etkinlik ve çalışmaları TBB Yönetim Kurulu onayı ile yürütmek.

II. Bölüm
Organizasyon
Çalışma Grupları
Madde 4         : Komisyon, aşağıda belirtilen Çalışma Grupları üzerinden faaliyetlerini yürütür;
Çevre Hukuku Çalışma Grubu, Kent Hukuku Çalışma Grubu, İklim Değişikliği Çalışma Grubu, Temiz Enerji Hukuku Çalışma Grubu, Sürdürülebilir Tarım ve Tohum Çalışma Grubu, İmar Hukuku Çalışma Grubu ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Çalışma Grubu.
Komisyon önerisi ve TBB Yönetim Kurulu kararı ile yeni çalışma grupları oluşturulabilir, var olan çalışma grupları yeniden düzenlenebilir.
Danışma Kurulu
Madde 5         : Çevre hakkı ile kent ve doğa koruma alanında çalışmalar yapan kişiler arasından, TBB Yönetim Kurulu kararı ile seçilen asgari yirmi (20) üyeden oluşur. Danışma Kurulu görev süresi iki (2) yıldır.
Danışma Kurulu Koordinatör Yönetim Kurulu üyesi veya Başkanın çağrısı üzerine altı (6) ayda bir olağan toplantısını yapar. Koordinatör Yönetim Kurulu üyesi veya Başkanın çağrısıyla olağan üstü toplantı yapılabilir.
Danışma Kurulu; Komisyon çalışma ve faaliyetleri konusunda görüş bildirip öneride bulunabilir. Yanı sıra, Yürütme Kurulu üyelerinin belirlenmesi konusunda TBB Yönetim Kurulu'na öneride bulunabilir.
III. Bölüm
Diğer Hükümler
Yürürlülük
Madde 6         : Bu Yönerge TBB Yönetim Kurulu tarafından kabul edildiği tarih itibariyle yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 7         : Bu Yönerge hükümlerini TBB Yönetim Kurulu yürütür